mail login

Výchovná poradkyně

Ing.Libuše Nováková - výchovná poradkyně
( I. poschodí, Kabinet výchov.poradkyně )
konzultační hodiny: čtvrtek 12.35 - 13.30 a kdykoliv po telefonické domluvě
kontakty: E-mail: zs.nikolcice@worldonline.cz
Tel. 776019040

Standardní činnosti výchovné poradkyně na naší škole:

 poradenská pomoc při rozhodování o volbě povolání, poskytování informací
zákonným zástupcům žáka, spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními
- zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských
střediscích úřadu práce, na burzách středních škol
- spolupráce se specializovanými pracovišti ( pedagogicko psychologická
poradna, speciální pedagogické centrum )
- poskytování pomoci při přechodu žáků z MŠ do 1. třídy
- poskytování pomoci při přechodu žáků na 2. stupeň základní školy
- informace o možnostech studia na SŠ a SOU
- zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích
potřeb pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
- příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- spolupráce při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů
s příslušnými vyučujícími
- spolupráce při vypracovávání ŠVP a tematických plánů ro integrované žáky
- vedení evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami a koordinace
s třídními učiteli
- spolupráce s metodikem prevence a s vedením školy při řešení výchovných
problémů
- svolávání výchovné komise k případnému projednání výchovných
problémů žáků za přítomnosti zákonných zástupců

PřílohaVelikost
Seznam školských poradentských zařízení78.5 KB
Školní poradenské pracoviště - Statut_SPP.pdf58.08 KB
Zakladni_informace_ke_spolecnemu_vzdelavani.pdf86 KB
Prinos_spolecneho_vzdelavani.pdf77.7 KB
Plan_prace_VP_2018-19.doc29 KB
Plan_prace_SPP_2018-19.odt26.6 KB
prijimaci_rizeni_terminy_jednotne_zkousky_2019.pdf322.04 KB
TH_2.pol_2018-19.odt13.88 KB